Op en út, 4 maart 2020

4 March 2020

Leo Popma, ‘It sket fan Toussaint’. Roman. Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2020. www.frysk-en-frij.nl

Ischa Meijer, ‘Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan’. Samengesteld en ingeleid door Ronit Palache. De Arbeiderspers, Amsterdam 2020. www.arbeiderspers.nl