Op en út, 4 april 2020

4 April 2020

Deze boeken besprak ik in Op en út van Omrop Fryslân:

Leo Popma, It sket fan Toussaint. Roman. Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2020. www.frysk-en-frij.nl

Ischa Meijer, Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan. Samengesteld en ingeleid door Ronit Palache. De Arbeiderspers, Amsterdam 2020. www.arbeiderspers.nl