Op en út, 4 novimber 2017

4 November 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân: Neeltje Bonnema, ‘Reinke. In lytse skiednis fan in grutte frou’. Bornmeer, De Gerdyk 2017 Maxim Februari, ‘Klont’. Prometheus, Amsterdam 2017Op en út, 7 oktober 2017

10 October 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân: Ale S. Zandbergen, ‘Famke, famke’. Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij, Ljouwert 2017. 22,50 euro, Hetnieuwekanaal.nl Lida Dijkstra & Natascha Blum-Stenvert, ‘De huodsjes fan Mata Hari’. Uitgeverij Wijdemeer, Ljouwert 2017. Kadoboek foar bern. 4,95 euroStilte

22 September 2017

In de donkere, kille nacht hoorde ik ganzen overvliegen. Misschien wel de mooiste stilte die ik ken.High rise

2 September 2017

‘High rise’ van J.G. Ballard gelezen. Nooit eerder aan toegekomen. Verdomd, deze zinderend-ontluisterende afbraak van onze maatschappij zou juist in dit tijdgewricht meer gelezen moeten worden. Uitermate scherp gezien van de uitgever. Ik haal graag de blurb van Jeroen Olyslaegers aan die scherpzinnig opmerkt: ‘Ballard doet je plezier beleven een ramptoerist te zijn van je eigen zogenaamde beschaving. Grinniken bij het slopen dus. Een essentiële roman.’ In vroeger tijden zou ik het etiket Unheimlich op het boek geplakt hebben.Op en út, 29 july 2017

31 July 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân: ‘111 x keunst op syn Frysk’. Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud, 2017. www.museumbelvedere.nl Museum Belvédère Marten Toonder, ‘Tim McNab zoekt kopij’. Uitgeverij Personalia, Leens 2017 www.uitgeverijpersonalia.nl Marie Darrieussecq, ‘Hier zijn is heerlijk. Het leven van kunstschilder Paula Modersohn-Becker’. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 2017. www.arbeiderspers.nlOp en út, 24 juny 2017

24 June 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân: Jurjen van der Meer en Maaike van den Akker, ‘De toverangel fan Ate’. www.audiofrysk.nl. In dieltsje út de Sweltsjerige 2017. In searje berneboekjes foar begjinnende lêzers. In útjefte fan Audiofrysk.nl en Cedin, mei titels fan Lida Dijkstra, Hanneke de Jong, Jurjen van der Meer, Jan Schotanus, Mindert Wijnstra en Anny de Jong Anna Enquist, ‘Een tuin in de winter. Herinneringen aan Gerrit Kouwenaar’. De Arbeiderspers, Amsterdam 2017. www.arbeiderspers.nl` Maria Stahlie, ‘De middelste dag van het jaar’. Uitgeverij Querido, Amsterdam 2017. www.querido.nlDe Optimist

2 June 2017

Justerjûn moaie dichtersjûn yn de Neushoorn. In organisaasje fan Lân fan Taal Explore The North, Leeuwarden en De Optimist. Presintaasje Joost Oomen. Echt in soad lake haw ik net, wylst it tema humor wie, mar fan de optredens fan benammen Martin Rombouts (rjochts foardragend) en Helena Hoogenkamp (ferstoppe achter Joost Oomen) wie ik knap ûnder de yndruk. Dy hear ik seker noch graach ris.Deunby Grou

29 May 2017

Deunby Grou stiet readbûnt fee yn de greide. Doe’t ik der fan ‘e moarn nei de buikes del fytste, hearde ik boppe it sjongen fan de fytsbannen út, hoe’t de kij it gers fan it lân lutsen. Machtich lûd, dy stilte.Op en út, 22 april 2017

22 April 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân: – Bas Kwakman, ‘Hotelkamerverhalen’. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2017. www.arbeiderspers.nl – Lutz Seiler, ‘Kruso’. Uitgeverij Atlas-Contact, Amsterdam 2016. www.atlascontact.nl – Chris Beuker, ‘Communistisch verzet in Friesland 1925-1945’. Bornmeer, Gorredijk 2017. www.bornmeer.nlDe ferwûndering noch net foarby

10 April 2017

Ferline wike seach ik by Wurdum in reager mei in fjildmûs tusken de snavel, hjoed seach ik in bytsje fierder in grutte karper út it wetter springen. Prachtige plons. Machtich gesicht. Noch altyd gjin skries fernaam wêr’t ik him ferwachtsje. Wol in moaie swan op it nêst. Heit is meastentiids sa’n 30-40 meter fierderop mar sliepte hjied tichteby it nêst.