Op en út, 11 augustus 2018

26 September 2018

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út, it kultuerprogramma fan Douwe Heeringa foar Omrop Fryslân live fanút Talepaviljoen MeM yn Ljouwert: Geert Nauta – In soarte fan bûgjen. Utjouwerij Elikser, 2018. www.elikser.nl Jean Echenoz, Drie broodjes in Le Bourget. Oersetting Hester Tollenaar, Uitgeverij Vleugels, 2018. www.uitgeverijvleugels.nlOp en út, 31 maart 2018

5 April 2018

Understeande boeken bespruts ik yn Op en út, it kultuerprogramma fan Douwe Heeringa foar Omrop Fryslân live fanút Talepaviljoen MeM yn Ljouwert: Sietse de Vries, ‘Hierbak’. Utjouwerij Bornmeer. www.bornmeer.nl Joris Tulkens, ‘Wentelsteen’. Uitgevrije Infodok. www.standaarduitgeverij.beFrans Walon

11 March 2018

Mooie overzichtstentoonstelling van Frans Walon bij Galerie Hoogenbosch. De explosieve expositie ervaar ik als een dagboek van een gekwelde, vrolijke, gedoemde, liefdevolle vrije geest. Hij is als kunstenaar misschien een ware clown, voor wie de droefheid en de vrolijkheid dicht bij elkaar liggen. Zijn grondtoon is somber, maar zijn levensmoed en liefde groot genoeg om stenen te doen oplichten en verdorde blaadjes te laten schitteren. Zijn fabuleerzucht is fenomenaal en de liefde en de lolligheid die hij tentoonspreidt zo besmettelijk, dat ik glimlachend de galerie verlaat. Met de moed der wanhoop, dat dan weer wel.Katharina Borchardt

26 February 2018

Ik sprak met Katharina Borchardt over Friese literatuur, samen met Mei Bert Looper, Arjan Hut, Tsead Bruinja en Goffe Jensma: Das Zentrum der friesischen Literatur. Lees hier het bericht.Op en út, 24 febrewaris 2018

24 February 2018

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út: Ferdinand de Jong, ‘De tredde perioade’. Bornmeer, De Gerdyk 2018. www.bornmeer.nl Julian Barnes, ‘Het enige verhaal’. Atlas-Contact, Amsterdam 2018. www.atlascontact.nlOp en út, 25 jannewaris 2018

29 January 2018

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út fan Douwe Heeringa foar Omrop Fryslân: Bremer & Hoekstra, ‘De 13de asega’. Bornmeer, De Gerdyk 2018. www.bornmeer.nl Philipp Blom, ‘Wat op het spel staat’. Vertaling W. Hansen. de Bezige Bij, Amsterdam 2017. www.debezigebij.nlde mooiste boeken van 2017

31 December 2017Op en út, 30 desimber 2017

30 December 2017

Yn Op en út bespruts ik: Tommy Wieringa, ‘De heilige Rita’. De Bezige Bij, Amsterdam 2017. Justine le Clerq, ‘Krimp’. Podium, Amsterdam 2017.Op en út, 25 novimber 2017

25 November 2017

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út, it kultuerprogramma fan Douwe Heeringa foar Omrop Fryslân: Jean Echenoz, ‘De spionne’. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos. De Geus, Amsterdam 2017. www.degeus.nl Willem Schoorstra, ‘De nacht fan Mare’. Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij, Ljouwert 2017. www.hetnieuwekanaal.nlfoar dwalers, dreamers en tinkers

24 November 2017

‘Klont’. Nuvere titel foar in boek. Mar de roman ‘Klont’ fan Maxim Februari hâldt my no al in hiel skoft yn de besnijing. Sintraal yn it boek stiet de gedachte dat de werklikheid sa’t wy dy belibje, hieltyd mear ferkrongen wurdt troch gegevens oer dy werklikheid. In pasjint bestiet stadichoan mear út pasjintegegevens, lêzers wurde definiearre troch lêsgedrach en ja, myn eigen persoanlikheid bestiet sa njonkelytsen út in ûnbidige rige ynlochgegevens. Elk kin sa wol in pear foarbylden betinke fan de kontrôlemaatskippij dêr’t wy letterlik ûnderdanen fan binne. Hast alle dagen moat ik my ommers wol wer ergens registreare litte. [meer…]