Op en út, 25 juny 2016

25 June 2016

Hilda Talsma, ‘Wyn fan de wierheid’. Elikser, Ljouwert 2016. (Boek fan de Moanne july/augustus) www.elikser.nl

Jules Verne, ‘In wrâld yn 80 dagen’. Utjouwerij Regaad, Grins 2016. www.regaad.nl

‘Käthe Kollwitz. Getekend leven’. Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud 2016. www.museumbelvedere.nl (katalogus by de útstalling dy’t oant 23 septimber rint)