Op en Ășt, 24 september 2016

24 September 2016

Hans Cools (ed.), ‘Fryske Akademy. Trije iuwen bouskiednis’. Fryske Akademy, Ljouwert 2016.

Jan Schokker, ‘Kabel en tou’. Elikser, Ljouwert 2016. Www.elikser.nl

Martin Michael Driessen, ‘Rivieren’. Van Oorschot, Amsterdam 2016. Www.vanoorschot.nl