Jarig

5 December 2016

‘Ik ben 7 januari jarig. Jij?’
‘Ik bin de ien nei koartste dei jierdei. Hoech ik it ek net sa lang te fieren.’