Op en út, 22 april 2017

22 April 2017


Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân:

– Bas Kwakman, ‘Hotelkamerverhalen’. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2017. www.arbeiderspers.nl
– Lutz Seiler, ‘Kruso’. Uitgeverij Atlas-Contact, Amsterdam 2016. www.atlascontact.nl
– Chris Beuker, ‘Communistisch verzet in Friesland 1925-1945’. Bornmeer, Gorredijk 2017. www.bornmeer.nl