Deunby Grou

29 May 2017

Deunby Grou stiet readbûnt fee yn de greide. Doe’t ik der fan ‘e moarn nei de buikes del fytste, hearde ik boppe it sjongen fan de fytsbannen út, hoe’t de kij it gers fan it lân lutsen. Machtich lûd, dy stilte.