Op en út, 24 juny 2017

24 June 2017

Dizze boeken bespruts ik yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân:

Jurjen van der Meer en Maaike van den Akker, ‘De toverangel fan Ate’. www.audiofrysk.nl. In dieltsje út de Sweltsjerige 2017. In searje berneboekjes foar begjinnende lêzers. In útjefte fan Audiofrysk.nl en Cedin, mei titels fan Lida Dijkstra, Hanneke de Jong, Jurjen van der Meer, Jan Schotanus, Mindert Wijnstra en Anny de Jong

Anna Enquist, ‘Een tuin in de winter. Herinneringen aan Gerrit Kouwenaar’. De Arbeiderspers, Amsterdam 2017. www.arbeiderspers.nl`

Maria Stahlie, ‘De middelste dag van het jaar’. Uitgeverij Querido, Amsterdam 2017. www.querido.nl