Op en út, 25 jannewaris 2018

29 January 2018

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út fan Douwe Heeringa foar Omrop Fryslân:

Bremer & Hoekstra, ‘De 13de asega’. Bornmeer, De Gerdyk 2018. www.bornmeer.nl

Philipp Blom, ‘Wat op het spel staat’. Vertaling W. Hansen. de Bezige Bij, Amsterdam 2017. www.debezigebij.nl