Op en út, 24 febrewaris 2018

24 February 2018

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út:

Ferdinand de Jong, ‘De tredde perioade’. Bornmeer, De Gerdyk 2018. www.bornmeer.nl

Julian Barnes, ‘Het enige verhaal’. Atlas-Contact, Amsterdam 2018. www.atlascontact.nl