Op en út, 26 januari 2019

30 January 2019

Dizze boeken bespruts ik op 26 jannewaris yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân:
Sjieuwe Borger – Pûlen-yn-de-pot, útjouwerij Elikser 2018, www.elikser.nl
Jane Gardam – De dochter van Crusoe, uitgeverij Cossee, 2018, www.cossee.com