Op en út, 24 november 2018

24 November 2018

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân:

Obe Postma – Selected Poems. Uitgeverij Wijdemeer, Leeuwarden 2018. www.wijdemeer.nl

Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak. Atlas Contact, Amsterdam 2018. www.atlascontact.nl