Op en út, 30 maart 2019

30 March 2019

Dizze boeken bespruts ik op 30 maart yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân:

Janneke Spoelstra – De parallaks, Utjouwerij Afûk, Ljouwert 2019. www.afuk.frl

Maaike Meijer – Hemelse mevrouw Frederike, uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 2018.