It each fan de griffioen


In nijsgjirrige samling mei ferhalen fan hjoeddeiske skriuwers, troch Ernst Bruinsma en Baukje Wytsma, dy’t sjen lit dat it Fryske proaza op in heech nivo stiet. Eigensinnich, dat is it wurd dat dizze ferhalen nei foarm en ynhâld mienskiplik hawwe. Wilco Berga, Sjoerd Bottema, Anne Feddema, Josse de Haan, Bouke van der Hem, Eric Hoekstra, Aggie van der Meer, Simon Oosting, Durk van der Ploeg, Elske Schotanus, Willem Schoorstra, Jabik Veenbaas, Harmen Wind en Henk Wolf.