Op en út, 3 oktober 2020

3 October 2020

deMoanne · Ernst Bruinsma yn Op en út – 3 oktober 2020 Deze boeken besprak ik in Op en út van 3 oktober: Durk van der Ploeg, en it hie sa moai wêze kinnen. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert 2020. www.hetnieuwekanaal.nl Jannie Regnerus, Het wolkenpaviljoen. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2020. www.vanoorschot.nlOp en út, 29 augustus 2020

29 August 2020

deMoanne · Ernst Bruinsma yn Op en út – 29 augustus 2020 Deze boeken besprak ik in Op en út: Rink van der Velde, ‘It guozzeroer. Roman.’ Bornmeer, De Gerdyk 2020 www.bornmeer.nl Colum McCann, ‘Apeirogon. Roman.’ Vertaling Frans van der Wiel. De Harmonie, Amsterdam 2020. www.deharmonie.nlOp en út, 4 juli 2020

4 July 2020

deMoanne · Ernst Bruinsma yn Op en út – 4 july 2020 Deze boeken besprak ik in het radioprogramma ‘Op en út’ van Omrop Fryslân: Elske Schotanus, De raven. Hoe’t Elske Schotanus de privacy fan har famyljeleden skeint. Facebookroman. Afûk, Ljouwert 2020. www.afuk.frl Lida Dijkstra, Het beest met de kracht van tien paarden. Met illustraties van Djenné Fila. Luitingh-Sijthoff, Amsterdam 2019. www.lsamsterdam.nl www.lidadijkstra.nlOp en út, 6 juni 2020

6 June 2020

deMoanne · Ernst Bruinsma yn Op en út – 6 juny 2020 Deze boeken besprak ik in Open út, van Omrop Fryslân: Jaap Krol, ‘De hond die overstak. Verhalen’. Uitgeverij De Kleine Uil Groningen 2020. www.kleineuil.nl Daan Heerma van Voss, ‘Coronakronieken’. Atlas-Contact. Amsterdam 2020. www.atlascontact.nlOp en út, 2 mei 2020

2 May 2020

deMoanne · Ernst Bruinsma yn Op en út – 2 maaie 2019 Dizze boeken bespruts ik op 2 maaie yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Cyriel Buysse, In betere kringen. Satirische verhalen. Verzameld en toegelicht door Joris van Parys. Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam 2020. www.houtekiet.be Mark Hilberts, De koning van Leeuwarden. Mindert Hepkema (1881-1947). Verdediger en verdachte. Mark Hilberts Sportpublicaties, Nederhorst den Berg 2020. www.markhilberts.nlOp en út, 4 april 2020

4 April 2020

Deze boeken besprak ik in Op en út van Omrop Fryslân: Leo Popma, It sket fan Toussaint. Roman. Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2020. www.frysk-en-frij.nl Ischa Meijer, Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan. Samengesteld en ingeleid door Ronit Palache. De Arbeiderspers, Amsterdam 2020. www.arbeiderspers.nlOp en út, 29 februari 2020

29 February 2020

Rémon van Gemeren, Jan Mankes. Schilder van tederheid. WBooks, Zwolle 2020. www.wbooks.com K. Schippers, Andermans wegen. Verhalen & beschouwingen. Querido, Amsterdam 2020. www.querido.nl Jeroen Brouwers, Client E. Busken. Atlas-Contact, Amsterdam 2020. www.atlascontact.nlOp en út, 1 februari 2020

1 February 2020

Dizze boeken bespruts ik yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Ntrij55 – Elske Kampen, Utjouwerij Afûk, €17,50 Uneinige Beweging – Jaap Bruintjes, Noordboek, €17,50 Waagstukken – Charlotte van den Broeck, De Arbeiderspers, €22,50Mijn mooiste leeservaringen van 2019

31 December 2019Send in the clowns

20 December 2019

Dit jier is it 50 jier lyn dat de earste Trotwaer útkaam. Yn dit nûmer sjogge wy in bytsje werom, fierders binne wy gewoan by de tiid. Alles ûnder de titel ‘Wat wit ik fan dizze wrâld?’. Send in the literature dus. Hamlet, de Deenske kroanprins, hat slim fertriet om de dea fan syn heit en it hastich boaskjen fan mem mei heit syn broer. Mar de geast fan de ferstoarne kening jout him flotwei goerie: hy fertelt wa’t him deamakke hat en ropt syn soan Hamlet op om wraak te nimmen. De soan fersuchtet, it binne ferneamde rigels wurden: [meer…]