Op en út, 24 september 2016

24 September 2016

Hans Cools (ed.), ‘Fryske Akademy. Trije iuwen bouskiednis’. Fryske Akademy, Ljouwert 2016. Jan Schokker, ‘Kabel en tou’. Elikser, Ljouwert 2016. Www.elikser.nl Martin Michael Driessen, ‘Rivieren’. Van Oorschot, Amsterdam 2016. Www.vanoorschot.nlOp en út, 27 augustus 2016

27 August 2016

Philip Dröge, ‘Moresnet. Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje.’ Unieboek/Het Spectrum, Houten/Antwerpen, 2016. www.unieboekspectrum.nl Emma Cline, ‘De meisjes’. Lebowski. Amsterdam 2016. www.lebowskipublishers.nl Arnaldur Indridason, ‘Onland’. Literaire thriller. Vertaald door Adriaan Faber. Uitgeverij Q, Amsterdam-Antwerpen 2016. www.uitgeverijQ.nlOp en út, 23 july 2016

23 July 2016

Mirjam van Houten, ‘Tije’. Tekst en yllustraasjes. Afûk, Ljouwert 2016. www.afuk.nl Jelle Brandt Corstius, ‘As in tas’. Das Mag uitgevers, Amsterdam 2016. Dasmag.nl Erik Vlaminck, ‘De zwarte brug’. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2016. www.wereldbibliotheek.nlOp en út, 25 juny 2016

25 June 2016

Hilda Talsma, ‘Wyn fan de wierheid’. Elikser, Ljouwert 2016. (Boek fan de Moanne july/augustus) www.elikser.nl Jules Verne, ‘In wrâld yn 80 dagen’. Utjouwerij Regaad, Grins 2016. www.regaad.nl ‘Käthe Kollwitz. Getekend leven’. Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud 2016. www.museumbelvedere.nl (katalogus by de útstalling dy’t oant 23 septimber rint)Op en út, 28 maaie 2016

28 May 2016

Dizze boeken bespruts ik yn it programma Op en út fan Omrop Fryslân. Reitze Jonkman en Arjen Versloot, ‘Fryslân, lân fan talen’. Afûk, Ljouwert 2016. (Boek fan de Moanne) www.afuk.nl Graham Swift, ‘Moeders zondag’. Vertaling Irving Pardoen. Hollands Diep, Amsterdam 2016. www.hollandsdiep.nl Tom Lanoye, ‘Revue Lanoye. Filipica (polemische replieken)’. Prometheus, Amsterdam 2016. www.uitgeverijprometheus.nlOp en út, 23 april 2016

10 May 2016

Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma by Douwe Heeringa yn it programma ‘Op en út’ fan Omrop Fryslân, fanút kafee De Bak yn Ljouwert. – Ulke Brolsma, ‘Oarloch yn Grou’. Bornmeer, De Gerdyk 2016. www.bornmeer.nl – Nell Zink, ‘Misplaatst’. Vertaald door Gerda Baardman. Ambo/Anthos, Amsterdam 2016. www.amboanthos.nl – Willem van Toorn, ‘Zolang deze heuvels van aarde zijn. Ontmoetingen in Europa’. Querido, Amsterdam/Antwerpen 2016. www.singeluitgeverijen.nl/querido/Swartwyt

25 April 2016

Wie hjoed op It Bildt. Wat sis ik, djip yn It Bildt want ik koe de see hast rûke en swaaie nei Swarte Haan. Mar ik hie dêrnei grutte muoite om wer thús te kommen. Is der in ferbân? Yn alle gefallen wie de wrâld dêr swart en hjir is er wyt.Hazzen

20 April 2016

Wy jagen as hazzen op ús Duracellfytsen oer de betonnen dykjes. Wy seagen in skip driuwen oer it gers. Wy seagen in swan lizzen op har nêst. No bin wy wer op it eigen stee en docht dy iene fan ‘mit, nach, bei, seit…’.Op en út, 26 maart 2016

26 March 2016

Dizze boeken bespruts ik by Douwe Heeringa yn it programma Op en út fan Omrop Fryslân, tsjin healwei tolven, fanút kafee De Bak. – Nelly Jongsma-de Jong, ‘Moard út it ferline’. KFFB, 2016. www.kffb.nl – Kira Wuck, ‘Noodlanding’. Podium, Amsterdam 2016. www.uitgeverijpodium.nl – Julian Barnes, ‘Het tumult van de tijd’. Atlas-Contact, Amsterdam 2016. www.atlascontact.nlOp en út, 27 februari 2016

1 March 2016

Dizze boeken bespruts ik sneon 27 febrewaris yn it programma ‘Op en út’ fan Douwe Heeringa. Live fanút kafee De Bak: – Josse de Haan, ‘Reedride op glêd iis’. Elikser, Ljouwert 2016. 378 pagina’s http://www.elikser.nl – Arjen Fortuin, ‘Geert van Oorschot. Uitgever’. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2015. 804 pagina’s http://www.vanoorschot.nl